پرسشنامه مهارت های مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان مام فورد و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت¬های مدیریتی شامل ٢٠ سوال میباشد که توسط مام فورد،کامپینو مورگسون در سال ٢٠٠٧ ساخته شده است. الماسی (١٣٩٢) در تحقیق خود برای تعیین روایی پرسشنامه مهارت های مدیران، از روش اعتبار محتوایی استفاده کرد، بدین صورت که پرسشنامه در اختیار ٥ نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی قرار داده شد و از آنها خواسته شد نظرات خود را در رابطه با سؤالات پرسشنامه و تناسب آنها با فرضیات تحقیق با استفاده از گزینه های کاملاً مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و کاملاً نامناسب ارائه نمایند به این ترتیب روایی پرسشنامه ٨٨/ ٠محاسبه گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه مهارت های مدیران از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و اعتبار یا پایایی این پرسشنامه معادل ٨٩/ ٠ محاسبه گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله