پرسشنامه مهارت‌های مقابله‌ای و مدیریت استرس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان نظیری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت‌های مقابله‌ای و مدیریت استرس توسط نظیری (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٥ گویه می¬باشد. در پژوهش نظیری (١٣٩٣) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده‌شده است. بدین‌صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرارگرفته است درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورداستفاده قرار گرفت. در پژوهش نظیری (١٣٩٣) پایایی مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم¬افزار SPSS به‌دست‌آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری