پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی ‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان دلدار و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال توسط دلدار، شپهر توفیق و باقری، در سال (١٣٩٥) طراحی‌شده است و شامل ٢٤ گویه است. در پژوهش دلدار و همکاران (١٣٩٥) روايي صوری و محتوایی پرسشنامه (توسط نظر چند تن از اساتید) تأييدگرديد. ضريب پايايي پرسشنامه در يك مطالعه مقدماتي از طريق آلفاي كرونباخ ٨٤/ ٠ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فوتبال

۱۳۹۴

پرسشنامه اعتماد حرفه‌ای

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

۱۳۹۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

۱۳۹۲

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای

۱۳۹۳