پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان زارع و ساریخانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار توسط زارع و ساریخانی (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه می‏باشد. زارع و ساریخانی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه استاندارد موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه رفتارهای یادگیری

۲۰۰۰