پرسشنامه موانع تحول اداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۷۹
نویسندگان بهاری و ملکی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موانع تحول اداری توسط بهاری و ملکی (١٣٧٩) ساخته شده است این پرسشنامه مشتمل بر ٣٥ پرسش می باشد . بهاری و ملکی (١٣٧٩) در مطالعه ای به بررسی موانع تحول اداری از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان خراسان مسقر در شهر مشهد پرداختند . آنها در این مطالعه، روایی محتوایی این پرسشنامه را تأیید کرده اند و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧١ گزارش شده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان