پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موانع حضور و ارتقاي زنان شاغل در مناصب مديريتي براساس متون و ادبیات موجود ساخته شده که دارای ١١ مولفه و ٣٦ گویه می باشد. روایی ظاهری و محتوایی این پرسشنامه توسط متخصصان مؤسسه راهبرد بررسی و تأیید شده است و ضریب آلفای کرونباخ آن بالاتر از ٠/٧٠ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

مبانی نظری راهبردهای مدیریتی

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

پرسشنامه دانش مدیریتی

۱۳۸۵

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

۲۰۰۷

پرسشنامه ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انتقال مهارتهای مدیریتی

۱۳۹۳

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری

۱۳۹۰

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

۱۳۸۵

پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی عوامل مدیریتی تاثیرگذر بر موفقیت تیم‌های ورزشی

۱۳۹۲