پرسشنامه موانع حمایت مالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان عسگزیان ي آسازان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موانع حمایت مالی توسط عسگریان و آزادان (1391)تهیه و تنظیم شده است و شامل 36 گویه می­باشد. در مطالعه ذوالفرزع (1393) در ابتدا پرسشنامه  توسط 6  نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت  و بعد از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی  در اختیار 30 نفر از اعضای نمونه قرار گرفت و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه علل ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه جرایم مالیاتی

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای