پرسشنامه موفقیت تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان ولز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موفقیت تحصیلی آکادمیک توسط ولز (٢٠١٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٩ گویه می‏باشد. ادیب حاج باقری، صادقی گندمانی و امین الرعایایی یمینی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه موفقیت تحصیلی آکادمیک را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٦ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی