پرسشنامه موفقیت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان کرمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موفقیت سازمانی توسط کرمی (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می¬باشد. در مطالعه کرمی (١٣٩٠) روایی پرسشنامه با روش محتوایی و معمول٠/٧٨ومیزان پایایی با روش آلفای کرونباخ٠/٨٩به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰