پرسشنامه موفقیت سیستم های اطلاعات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان ارشدي رهنورد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موفقیت سیستم¬های اطلاعات توسط رهنورد و ارشدي (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٤ سؤال می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه موفقیت سیستم¬های اطلاعات در پژوهش بحرینی (١٣٩٢) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. میزان روایی ٠/٨٧٦ به دست آمده است و میزان پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۳۹۰

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)