پرسشنامه موقعیت رقابتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ابراهیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موقعیت رقابتی توسط ابراهیمی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣١ گویه می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه موقعیت رقابتیتوسط ابراهیمی (١٣٩٣) بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. میزان روایی ٠/٨٩ و میزان پایایی آن ٠/٧٦ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه ارزیابی بخش بندی، بازار هدف و موقعیت یابی

۱۳۹۵

مبانی نظری هوش رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

۲۰۰۲

پرسشنامه راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا

۱۹۹۴

پرسشنامه هوش رقابتی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مزیت رقابتی

۱۳۹۰

پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی

۱۳۹۳