پرسشنامه مکان کنترل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۶۶
نویسندگان راتر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مکان کنترل راتر شامل ٢٩ گویه می باشد که طبق دستورالعمل پرسشنامه از آزمودنی ها خواسته شد از بین دو گزینه یکی از گزاره های پرسش را که به صورت الف و ب می باشد انتخاب نمایند. این پرسشنامه توسط راتر (١٩٦٦) تهیه و تنظیم شده است. آرمین (١٣٨٩؛ نقل از ایمر و گرکز، ١٣٩٦) روایی محتوایی پرسشنامه مکان کنترلرا با استفاده از نظر متخصصین ٠/٧٩ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ ذکر کرده است و در پژوهش کوثری(١٣٨٠) پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٠٤ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه کنترل فکر

۱۹۹۴

مبانی نظری کنترل کلاس

مبانی نظری منبع کنترل

مبانی نظری منبع کنترل

مبانی نظری مکانیسم های دفاعی

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه وفاداری مشتری به مکان‌های ورزشی

۱۳۹۱