پرسشنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان نصرت آبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت توسط نصرت¬آبادی (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٣ گویه می¬باشد. در پژوهش نصرت آبادی(١٣٩١) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه¬گیری هر آنچه اندازه می¬گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه¬گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می¬دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش نصرت آبادی(١٣٩١) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٨٢/٠ درصد ذکر شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری