پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان کلر
مخفف IMMS
نام انگلیسی پرسشنامه Instructional Materials Motivation Survey

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی توسط كلر (٢٠١١) ساخته شده است و دارای ٣٦ گویه است . در مطالعه رضوی کلاته (١٣٩٥) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ برای هر زیرمقیاس بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

۱۹۹۷

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه عملکرد کارکنان با توجه به گذراندن دوره های آموزشی

۱۳۹۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵