پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان فتحی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد به صورت محقق ساخته توسط فتحی، زارع داویجانی، موسوی فر و مرسلی (١٣٩٤)، با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل فرچاد و همکاران (١٣٨٥) طراحی گردیده است و شامل ١٦ گویه است. میرحسامی (١٣٨٨) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از دانشجویان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه کرده است. میرحسامی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه میزان گرایش به اعتیاد برابر با ٠/٧٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶

سنجش تمایل به ورزش

۱۳۸۹

مبانی نظری اعتیاد اینترنتی

مبانی نظری اعتیاد