پرسشنامه میزان دستیابی به اهداف حامیان مالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان بنار و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه میزان دستیابی به اهداف حامیان مالی توسط بنار، رمضانی نژاد، خبیری، کاظم نژاد و ملک اخلاق (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٦ سوال می‌باشد. مهجور (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه میزان دستیابی به اهداف حامیان مالی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را٠/٨٢به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. مهجور ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه علل ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه جرایم مالیاتی

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه موانع حمایت مالی

۱۳۹۱