پرسشنامه میزان روحیه کارآفرینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار
نویسندگان دراکرمک¬کللند
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه میزان روحیه کارآفرینی توسط مک¬کللند و دراکر تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٢ گویه می-باشد. محمدصادقی (١٣٩٢) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه میزان روحیه کارآفرینیرا به ترتیب ٠/٩٦ و ٠/٧٨ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه موانع کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

مبانی نظری کارآفرینی

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان

۱۳۹۴

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۹۸۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی

۱۳۹۵