پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان بازوبندی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی توسط بازوبندی (١٣٩٣) با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه می‏باشد . بازوبندی (١٣٩٣)، ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است، که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی