پرسشنامه نظام باورها (SBI-۱۵-R)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان هالند و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

هالند و همکاران (١٩٩٨) پرسشنامه نظام باورها را به منظور سنجش باورها و عقاید مذهبی، تهیه کرده اند. این آزمون فرم تجدید نظر شده و کوتاه شده پرسشنامه ی SBI-٥٤R است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه نظام باورها که توسط هالند و همکاران (١٩٩٨) گزارش شده، بیانگر پایایی و اعتبار مطلوب این ازمون است. هالند و همکاران (١٩٩٨)، ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون را ٠/٩٣، ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس اعتقادات و اعمال مذهبی ٠/٩٢ و ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس حمایت اجتماعی ٠/٨٩ ذکر کرده اند. حسنی پایای این پرسشنامه را به روش باز آزمایی بر روی ٣٠ دانشجو ٠/٨٩ ذکر کرده است. همچنین هالند و همکاران (١٩٩٨)، اعتبار همگرایی پرسشنامه را از طریق همبستگی بالای این آزمون با دو ابزار دیگر سنجش تمایلات مذهبی مقیاس درونی جهت گیری مذهبی ٠/٨٤ و مقیاس INSPIRIT ٨٢/٠ ذکر کرده اند. حسنی (١٣٨٤). روایی صوری این پرسشنامه را ٠/٨٦ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه باورهاى غير منطقى (IBT)

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

۱۳۹۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه باورهای هوشی

۱۳۷۷

پرسشنامه باورهای غیر منطقی

۱۹۶۸

مبانی نظری باورهای غیر منطقی