پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ و همکاران
مخفف CERQ
نام انگلیسی پرسشنامه Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ، ﮐﺮاﯾﺞ و اﺳﭙﻨﻬﺎون (٢٠٠١) در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي دو ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻫﻠﻨﺪي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﻨﯽ (١٣٨٩) ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ٩ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻫﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ داﻣﻨﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻧﻬﺎ از ٠/٧٦ ﺗﺎ ٠/٩٢ ﺑﻮد. ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﻣﺎده و ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ٠/٤٦ تا ٠/٧٥و ارزش ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٥١ تا ٠/٧٧ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺒﺎت ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ از اﻟﮕﻮي ٩ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ٧٤ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد. درﺟﻪ رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد (٠/٣٢ تا ٠/٦٧). در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ، ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن (CERQ-P) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)