پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان حیدریعزیزی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری توسط عزیزی و حیدری (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٥ گویه می¬باشد. عزیزی و حیدری (١٣٩١) در مطالعه¬ای پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩ و روایی صوری آن را ٠/٨٧ ذکر کرده¬اند. اثنی عشری (١٣٩٣) پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٠/٩٧ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی