پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان نیکنام
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی شامل ١٤ گویه است و توسط نیکنام ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است. در پژوهش نیکنام (١٣٩٢) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از دانشجویان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی برابر با ٠/٧١ می باشد که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری گردشگری ورزشی
مبانی نظری تعهد ورزشی
مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی
مبانی نظری آسیب های ورزشی
مبانی نظری ورزش همگانی
پرسشنامه هویت ورزشی ۲۰۰۴
پرسشنامه محيط گروهی در ورزش (GEQ)
پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)
پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)
پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی