پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان نیکنام
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی شامل ١٤ گویه است و توسط نیکنام ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است. در پژوهش نیکنام (١٣٩٢) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از دانشجویان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی برابر با ٠/٧١ می باشد که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی