پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

۱۹۸۰

پرسشنامه بهرهوری آچیو

۱۹۸۰

پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری

۱۳۹۰

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

۱۳۹۲