پرسشنامه نوآوری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۳
نویسندگان جرفی و همکارن
مخفف OIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Innovation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻓﯽ، فیضی و علی پور در ﺳﺎل ٢٠١٣ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ١٠ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺮﻓﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١٣) از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آنﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از روش رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و آن را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی