پرسشنامه نوآوری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان اسماعیل و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط اسماعیل و همکاران در سال ٢٠٠٢ ساخته‌شده است و دارای ٣٣ گویه می باشد. اعتبار یا روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (معظم باباشیخعلی و همکاران، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢).در پژوهش (معظم باباشیخعلی و همکاران، ١٣٩٣)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٧١/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی