پرسشنامه نوآوری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان ریحانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نوآوری توسط ریحانی (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. در پژوهش (ریحانی، ١٣٩٥) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.همچنین در پژوهش (ریحانی، ١٣٩٥) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری نوآوری

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰