پرسشنامه نوع کجروی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان رحمانی فیروزجاه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نوع کجروی توسط رحمانی فیروزجاه (١٣٨٥) ساخته شده است و شامل ٢٥ گویه است . به منظور برآورد پایایی (اعتماد) آزمون از طریق همسانی درونی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای کرنباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نوع کجروی با ٢٥ آیتم و٢٩١ آزمودنی برابر با٠/٨٧ توسط نجبائی (١٣٨٨) محاسبه شد . نجبائی پرسشنامه نوع کجروی را روی ٢٩١ آزمودنی در بین دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه شهر بردسکن اجرا کرد که با ٩٩ درصد اطمینان بین دختران و پسران از نظرکجروی های مختلف تفاوت وجود دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴