پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان می یر و همکاران
مخفف PSWQ
نام انگلیسی پرسشنامه Penn State Worry Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ی نگرانی ایالت پنسیلوانیا توسط می یر، میلر، متزگر و بورکووک (١٩٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٦ گویه می باشد. دهشیری و همکاران (١٣٨٨)، در مطالعه ای ضرایب همسانی درونی و بازآزمایی این پرسشنامه را به ترتیب ٠/٨٨و ٠/٧٩ گزارش کرده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.