پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان آﻟﺪرﺳﯽ و ﻟﯿﻦ
مخفف PDQ
نام انگلیسی پرسشنامه Prenatal Distress Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي دوره ﺑﺎرداري ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺪرﺳﯽ و ﻟﯿﻦ در ﺳﺎل ٢٠١١ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دوران ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﮐﺎرمی رود . ﻟﻮﺑﻞ، دوینست، کامینر و می یر (٢٠٠٠)، و ﻟﯿﻦ، آلدردیک، کریلی و مک النی (٢٠١١) آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﯿﻦ ٠/٨٠ ﺗﺎ ٠/٨١ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻠﯿﻮس، بولتن، پیرک و هل هامر (٢٠١٠) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٥ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد رواﯾﯽ، رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ادراك ﺷﺪه و اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ ـ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (ﻟﯿﻦ و همکاران، ٢٠١١). در اﯾﺮان و در ﭘﮋوﻫﺶ یوسفی (١٣٩٤) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٧٨، و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮزاد ٠/٧٢، ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره وزن و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ٠/٦٥ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ و رواﺑﻂ ٠/٦٦ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي وﺟﻮد ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تجربه بارداری

۲۰۰۸