پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان باقری و همکارن
مخفف CADQ
نام انگلیسی پرسشنامه Concerns Associated with the Disease Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٣) در اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٢٣ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت آن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي، ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ـ رواﻧﯽ، و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٣) در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ٠/٩٧، ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ـ رواﻧﯽ، ٠/٧٦، اﺳﺘﻘﺎﻻ ﻋﻤﻠﮑﺮدي٠/٨٢، ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري ٠/٩٩.آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را٠/٩٠ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻏﺎز ٥٠ ﻋﺒﺎرت را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ٣١ ﻋﺒﺎرت ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮ روي ٣١ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ از آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﺴﺮ ـ ﻣﺎﯾﺮـﺎﻟﮑﯿﻦ و آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ، و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ،٤ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎارزش وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ٥٤ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ٢٧ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻋﻮاﻣﻞ دوران ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻋﺒﺎرات ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻي ٠/٥ دروه ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ٠/٥ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻟﺬا، ﻫﺸﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ٠/٥ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ٢٣ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ (ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ١٣٩٣).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه سنجش تاثیر ۶ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید

۱۳۹۴

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

مبانی نظری بیماری ام اس

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ آگاهی تغذیه‌ای، ادراکات بیماری و پیگیری رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون

۱۳۹۲