پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان سید تقوی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی توسط سید تقوی (١٣٨٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٩ گویه می باشد. در مطالعه سید تقوی (١٣٨٦) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٩٥ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳