پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۷۶
نویسندگان ربیع جلالوند
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان توسط ربیع جلالوند (١٣٧٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٨ گویه می-باشد. روایی پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان در تحقیق ربیع جلالوند (١٣٧٦) به روش سیگمای شمارشی ٠/٨٩ به دست آمد. همچنین پایایی پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان در تحقیق ربیع جلالوند (١٣٧٦) به روش آلفاي کرونباخ ٠/٨٤ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

مبانی نظری نظام نگهداری منابع انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

۱۹۸۰

پرسشنامه نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی

۱۳۹۱

پرسشنامه استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی

۱۳۹۵