پرسشنامه نگرش حرفه ای کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۳
نویسندگان اقبال و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس نگرش حرفه اي کارکنان توسط اقبال و همکاران (٢٠١٣)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ١٨ سوال می‌باشد . اقبال و همکاران (٢٠١٣)، پایایی مقیاس نگرش حرفه اي کارکنان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥را به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان