پرسشنامه نگرش شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۵۷
نویسندگان هرزبرگ و همکارن
مخفف JAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Attitudes Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش شغلی توسط هرزبرگ، مس نر، پیترسون و کاپ ول (١٩٥٧)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٧٢ سوال می‌باشد . موسسه راهبرد، پایایی پرسشنامه نگرش شغلی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی