پرسشنامه نگرش شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۵۷
نویسندگان هرزبرگ و همکارن
مخفف JAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Attitudes Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش شغلی توسط هرزبرگ، مس نر، پیترسون و کاپ ول (١٩٥٧)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٧٢ سوال می‌باشد . موسسه راهبرد، پایایی پرسشنامه نگرش شغلی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی