پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (CAS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۷۷
نویسندگان شیفر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مقیاس نگرش نسبت به خلاقیت (CAS) توسط چالز،لی،شیفر تدوین شده است و توسط کرمی (١٣٧٧) ترجمه شده است. برآورد همسانی درونی برای CAS از طریق ضریب پایایی دو نیمه کردن (با روش فرد و زوج) بریا دو گروه از کودکان پایه پنجم به روش اسپیرمن براون محاسبه شد. ضرایب محاسبه شده برای گروه اول (N=٣١) برابر ٠/٨١ و برای گروه دوم (N=٦٧) برابر ٠/٧٥ بود. برآورد پایایی به روش آزمون- آزمون مجدد نیز برای گروه دیگری محاسبه شد روی این نمونه با فاصله ٥ هفته آزمون CAS مجددا اجرا شد و نتیجه ضریب گشتاوری به دست آمده ٠/٦١ بود (کرمی، ١٣٧٧).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

۱۹۷۹

پرسشنامه تئوری خلاقیت

۱۳۷۲

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

۱۳۸۹

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

۱۹۹۹