پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان هندریک و هندریک
مخفف LAS -SF
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش های عشق توسط هندریک و هندریک بر پایه ی الگوی “لی” از عشق در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که در سال ١٩٩٨، توسط هندریک و هندریک و همکاران مورد بازنگری قرار گرفته و فرم کوتاه ٢٤ گویه ای آن تهیه شده است. ناصری (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه نگرش های عشق را از طریق ضریب آلفای کرونباخ، بین ٠/٧٥ تا٠/٨٨ بدست آورده است. بیات (١٣٨٦)، نیز پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بدست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان ۱۳۹۳
پرسشنامه نگرش‏های خوردن ۱۹۷۹
پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود
پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی
پرسشنامه نگرش به زندگی
ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد ۲۰۰۰
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ۱۳۸۶
پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه ۱۹۹۸
پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه