پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فقهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری ٢٠ گویه ای می باشد که توسط فقهی (١٣٩٣) تهیه شده است. فقهی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳