پرسشنامه نگرش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان دونهام و همکارن
مخفف AOCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Attitude to Organizational Change Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻧﻬﺎم و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٩) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ رﺷﯿﺪي (١٣٨٣) ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار ١٨ﻣﺎده دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮﻋﯽ است.دوﻧﻬﺎم و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٩) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﯿﺪي (١٣٨٣) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ٠/٨٧ و رواﯾﯽ را ﺑﯿﻦ ٠/٧٢ ﺗﺎ ٠/٨٢ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۳۹۲

پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رابینز

۱۹۸۹

پرسشنامه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۸

پرسشنامه ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ

۱۹۶۳

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۹۱