پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان بذرافشان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی توسط بذرافشان (١٣٨٣) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٥ گویه می‏باشد. بذرافشان (١٣٨٣) پایایی پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی

۱۳۸۸

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس

۱۳۸۸

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

۱۳۹۱

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس

۱۹۹۴

پرسشنامه شاداب سازی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه کیفیت آموزش در مدارس

۱۳۹۳