پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان ربیعی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان توسط ربیعی، صالحی نجف آبادی و سیادت (١٣٨٦) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ٣٤ گویه است . در مطالعه شکورنیا، بروایه و الهام پور (۱۳۹۳) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٢ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پروتکل مشاوره گروهی آدلر

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۹۸۰

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان

۱۳۹۴

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹