پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان درویش زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیتبا استفاده ازمدل جعفری توسط درویش¬زاده (١٣٩٢) ساخته شده و شامل ٢٢ سوال مي¬باشد.روایی پرسشنامه نیاز به کسب موفقیتتوسط درویش¬زاده (١٣٩٢) ٠/٩٨ ومیزان پایایی آن ٠/٩٥به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه موفقیت تحصیلی

۲۰۱۰

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳

پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

۱۳۸۶

پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

۱۳۷۹