پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان بوفارد و همکارن
مخفف AGO
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی توسط بوفارد، بوسورت، وزو و لاروچ (١٩٩٥) تهیه شد و شامل ٢٠ گویه می باشد . بوفارد و همکاران (١٩٩٥) ضرایب پایایی را با روش آلفای کرونباخ، برای ابعاد تسلط، عملکرد و اجتنابی به ترتیب برابر با ٠/٨٨، ٠/٧٥ و ٠/٧٥ و با روش بازآزمایی به ترتیب برابر با ٠/٨٤، ٠/٨١ و٠/٨١ محاسبه کردند. در ایران این مقیاس توسط جوکار (١٣٨١) مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج تحلیل عاملی موید وجود ٣ عامل مذکور بود محاسبه ضرایب همبستگی هر سوال با نمر کل زیر مقیاس مربوطه، حاکی از همبستگی بالای سوالات با مقوله های مربوط بود . محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس را برای ابعاد تسلط، عملکرد و اجتنابی به ترتیب برابر با ٠/٨١، ٠/٦٣ و ٠/٧٠ گزارش نمود. جهت بررسی هنجاریابی در پژوهش دهقانی ناژوانی و زارع پور (۱۳۹۵) میانگین نمره کل دانشجویان در جهت‌گیری تسلط (٣/٣٦±٢٣/١٧) از مجموع٣٠ نمره، جهت‌گیری عملکردی (٣/٥١±٢٧/٥٨) و جهت‌گیری اجتنابی (٥/٢٣±٢٣/٢٠) از مجموع ٣٥ نمره به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازارگرایی

مبانی نظری کمال گرایی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه سنجش مشتری گرایی

۲۰۰۲

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش

۱۹۹۲