پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان آﯾﻮﻧﮓ و همکارن
مخفف EQ- SQ
نام انگلیسی پرسشنامه Child Empathy Quotient (EQ)- Systemizing Quotient (SQ) Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻬﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ)ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﯾﻮﻧﮓ، وﯾﻞراﯾﺖ، اﻟﯿﺴﻮن و همکاران(٢٠٠٩) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ٥٥ ﻣﺎده می باشد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻮﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٩) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﺎدهﻫﺎي ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻬﺮ٠/٩٣ و ﻣﺎدهﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺮ ٠/٧٨ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ٦ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻬﺮ ٠/٨٦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺮ ٠/٨٠ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﯽزاده (١٣٩١) رواﯾﯽ ﺻﻮري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ٠/٦٤ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه تحلیل رفتگی

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC