پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان خواجه رشیدان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان شامل ٣٠ گویه می باشد و توسط خواجه رشیدان (١٣٨٧) تهیه و تنظیم شده است . در پژوهش خواجه رشیدان (١٣٨٧) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش دو نیمه کردن پرسشنامه و آلفاي کرونباخ ٠/٧٧ به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند