پرسشنامه هنجار تیمی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان شیلدز و همکارن
مخفف TNQ
نام انگلیسی پرسشنامه Team Norm Questionnaire

توضیحات تکمیلی

تأیید اعتبار محتوایی پرسشنامه در داخل کشور به وسیله متخصصین امر انجام گرفت. ضامنی (١٣٨٥) پایایی این پرسشنامه را از روش بازآزمایی و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون٠/٧٨ گزارش کرده است. تأیید اعتبار محتوایی پرسشنامه در داخل کشور به وسیله متخصصین امر انجام گرفت. ضامنی (١٣٨٥) پایایی این پرسشنامه را از روش بازآزمایی و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون٠/٧٨ گزارش کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انسجام تیمی

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

۱۳۸۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ کارتیمی

۲۰۰۴

پرسشنامه جو تیمی

۲۰۱۲