پرسشنامه هوش بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اسلامی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش بازاریابی توسط اسلامی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. در پژوهشاسلامی (١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.همچنین در پژوهش اسلامی (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٠٥ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷