پرسشنامه هوش تجاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان حمید پور بدوئی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش تجاری بر اساس مدل روحانی و زارع رواسان (١٣٩١) و توسط حمید پور بدوئی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٤ گویه می¬باشد. روایی پرسشنامه میزان پاسخگویی کارکنان توسط حمید پور بدوئی (١٣٩٣) اندازه گیری و میزان آن ٠/٩٢ تعیین گردیده است. همچنین میزان پایایی این پرسشنامه در پژوهش حمید پور بدوئی (١٣٩١) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴