پرسشنامه هوش رقابتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان روچسانتی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش رقابتی توسط روچ و سانتی (٢٠٠١) ساخته و مشبکي و همکاران (١٣٩٠) آن را ترجمه و در ایران استاندارد¬سازی کرده¬اند و شامل ٢٢ سوال پاسخ بسته است.مشبکي و همکاران (١٣٩٠) پايايي پرسشنامه هوش رقابتی را ٠/٨٧ ذکر کردند. حسینیان (١٣٩٣) در تحقیق خود پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٠/٧٣ بدست آورد. براي روايي پرسشنامه هوش رقابتی از اعتبار محتوا استفاده شده است و روايي آن توسط حسینیان (١٣٩٣) ٠/٨٩ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴