پرسشنامه هوش فرهنگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان ارلی و انگ
مخفف CIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Cultural Intelligence Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش فرهنگی توسط ارلی و انگ (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٤ گویه می باشد. ارلی و انگ (٢٠٠٣) در مطالعه ای پایایی و روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده است. برای ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نموده است. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش فرهنگی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴