پرسشنامه هوش معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان عبداله¬زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش معنويدر سال ١٣٨٧ توسط عبداله زادهبا همکاري مهديه کشميري و فاطمه عرب احمدي روي دانشجويان دانشگاه پيام نور هنجار شده است. ابتدا پرسشنامه مقدماتي ٣٠ سوالي توسط سازندگان آزمون تدوين گرديد، و روي ٣٠ نفر از دانشجويان اجرا گرديد. پايايي آزمون در مرحله مقدماتي به روش آلفا برابر ٠/٨٧ بود. در تحليل سوال به روش لوپ سوال ١٢ حذف شد، و پرسشنامه نهايي با ٢٩ عبارت تنظيم شد.پايايي پرسشنامه هوش معنويتوسط عبداله زاده (٢٠٠٨) به روش آلفاي کرونباخ ٠/٨٩ و روايي آن ٠/٨٧ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴